Vergoeding en Tarieven

Als u een beroep wilt doen op (gedeeltelijke) vergoedingen van uw zorgverzekering is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De geleverde zorg van Psychologenpraktijk de maasoever valt onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De verwijsbrief moet geschreven zijn vóór uw eerste afspraak.

Als er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, betaalt die de kosten van de behandeling rechtstreeks aan ons. De kosten van de behandeling gaan wel eerst van uw eigen risico af (voor 2021 is dat minimaal € 385). Voor 2021 heeft Psychologenpraktijk de maasoever met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: VGZ, CZ, Menzis, Zilveren Kruis, Caresq, ASR, Zorg en Zekerheid, DSW en ONVZ.

Het is wettelijk vastgelegd dat in de GGZ geen tarief per zitting meer geldt, maar één bedrag voor de gehele behandeling (productgroep) en dat deze achteraf wordt gefactureerd. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon- en e-mailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Bij Psychologenpraktijk de maasoever kunt u terecht voor generalistische basis GGZ.

Wij werken met de volgende productgroepen:

Traject Basis-GGZ

Omschrijving

Tarief

Basis Kort (BK)

Lichte DSM* stoornissen

€ 522,13

Basis Middel (BM)

Matige DSM stoornissen

€ 885,01

Basis Intensief (BI)

Ernstige DSM stoornisen

€ 1434,96

Onvolledig behandeltraject

Niet bevestigd vermoeden

DSM stoornis

€ 228,04

*DSM is de afkorting van Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders. Dit is een uitgave van een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen.

De prestatie Onvolledig Behandeltraject wordt in rekening gebracht als:

  • Geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden.
  • Binnen een behandelinzet van 120 minuten vastgesteld wordt dat de cliënt behandeld moet worden in de gespecialiseerde GGZ.
  • De behandeling vroegtijdig door de cliënt wordt afgebroken.

Onverzekerde zorg

U kunt ook bij ons terecht zonder verwijsbrief van de huisarts. U komt dan niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering.

No-show

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen u om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Dit kunt u telefonisch doen. Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een voicemailbericht inspreken. Ook kunt u de afspraak afzeggen of wijzigen via de (beveiligde) mail. Vermeld dan uw naam en de dag en het tijdstip van de afspraak die u wilt wijzigen. Van afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, brengen wij een deel van de kosten, te weten 50 euro, in rekening. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering, u dient die factuur dus zelf te betalen.

Onverzekerde prestatie (OVP)

OVP staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket, maar wel nodig of gewenst is. Te denken valt aan behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of www.cvz.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Deze behandelingen kunnen zowel los van andere behandelingen als binnen een behandeling kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.